OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATEL

Provozovatelem a prodejcem obchodu MI Airsoft je Mikuláš Ingriš

- IČO 08526974 -

Zadání objednávky

Před nákupem se prosím ve vlastním zájmu podrobně seznamte s obchodními a záručními podmínkami.

Veškeré objednávky vámi zadané způsoby: telefon, e-mail, e-shop či osobně jsou závazné. Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

KUPNÍ SMLOUVA

V okamžiku odeslání objednávky vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

Potvrzení objednávky (kupní smlouvy) obdržíte  od nás na E-mail uvedený v objednávce.

Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Zákon o zbraních a střelivu

Zboží spadající pod zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. (tedy střelné zbraně kategorie D), jsou prodejné pouze osobám starších 18ti let. Souhlasem s obchodními podmínkami potvrzujete, že jste osoba starší 18ti let. Při osobním převzetí v prodejně, nebo od přepravce, bez vyzvání předložte doklad totožnosti stvrzující tuto minimální věkovou hranici.​

STORNO objednávky

Objednávku je možno zrušit (dále jen stornovat)

nejpozději do dvou hodin od potvrzení objednávky.

Storno objednávky je možno zadat za pomocí formuláře na webových stránkách MI Airsoft, případně za pomocí E-mailu který bude obsahovat slovo STORNO v předmětu.

Po odeslání není možné stornovat objednávku

Jestliže dojde k nevyzvednutí již odeslané objednávky, kupec je povinen uhradit poštovné a balné.

Prodávající (MI airsoft) si vyhrazuje právo na storno objednávky.

V takovém případě bude kupec neprodleně o stornu informován a peníze budou vráceny.

Odstoupení od kupní smlouvy

U zboží zakoupení na základě vzdálené komunikace mimo osobní odběr a zboží zhotovené na míru (například. upgrade balíčky a zbraně na míru) má kupec možnost odstoupit od kupní smlouvy a navrátit zboží.

Zboží musí být navráceno v perfektním původním stavu a obal nesmí být jakkoliv porušen.

Technické údaje zde uvedené vycházejí z podkladů výrobců a mají čistě orientační charakter. Výrobce či dovozce si vyhrazují právo na případné odchylky a nemohou být brány jako důvod k vrácení produktu.

Reklamační řád

Převzetí zboží

Kupující je povinen před převzetím zásilky od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. Kupující má právo poškozenou zásilku nepřevzít.

Jestliže zjistíte mechanické poškození zásilky až po převzetí, můžete nejpozději následující pracovní den uplatnit reklamaci na Vaší dodací poště. Vezměte s sebou kompletní zásilku (obal i obsah s fakturou). Reklamaci zásilky nám poté oznamte E-mailem na adresu MIAirsoft.info@gmail.com K E-mailu přiložte naskenovaný reklamační protokol České pošty a uveďte informace o poškození a kontakt na Vás. Budeme Vás kontaktovat a sjednáme s Vámi postup vyřešení problému.

Servisní podmínky

Dle § 2609 "Svépomocný prodej" občasnského zákoníku:

Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno; bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc.

Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

objednatel je povinen vyzvednout si věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno, a bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10,- Kč vč. DPH 21% / den.

Záruční podmínky

Záruční podmínky jsou definovány v návodu k použití a záručním listu zboží. Není-li vzhledem ke své povaze vybaveno zboží zvláštním návodem k použití a záručním listem platí pro něj záruční podmínky definované na daňovém dokladu - faktuře. U zboží spotřebního charakteru zaniká záruka jeho použitím (kuličky, plyn…). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady zboží a nevztahuje se na jeho životnost ani provozní opotřebení.

Průběh reklamce

Pro zadání reklamace prosím vypište reklamační formulář na našich webových stránkách a jeho kopii přiložte ke zboží které chcete reklamovat včetně faktury zboží.

Záruční opravy jsou prováděny zdarma, včetně dílů. Mimo-záruční opravy či úpravy hradí po předchozí domluvě zákazník. A to jak díly, tak i servisní úkony s poštovným zpět k zákazníkovi. Reklamační řízení, se řídí platnými zákony.

Pokud dojde k výměně zboží během záruční doby, pokračuje původní dvouletá záruční doba.

Doba na vyřízení reklamace včetně odstranění vady je max. 30 dnů.

Je-li reklamace uznána jako jako vada výrobku v záruční době, bude posouzeno , zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy. Toto určuje servis prodejce. V případě rozporu se zákazníkem pak soud, nebo ADR (mimosoudním řešení spotřebitelských sporů)

 

Podstatné porušení kupní smlouvy je například když dodané zboží zcela neodpovídá nabízenému v katalogu, či postrádá jeho zásadní funkci. Nebo například neopravitelná vada výrobku.

 

Nepodstatné porušení kupní smlouvy je například chybějící část zboží, opravitelná výrobní vada, nebo běžná porucha výrobku. U nepodstatného porušení smlouvy je možné žádat odstranění vady nebo slevu. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě 30ti dní, nebo se u výrobku uznaná vada vyskytne opakovaně. Obvyklá praxe je tři stejné uznané vady výrobku.

KONEČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou ( kupní smlouvou) je kupující neodvolatelně vázán.

Ochrana osobních údajů

 osobními údaji nakládáme v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů dle směrnice 95/46/ES.